Onderdeel van Multisticker

Deze website is een onderdeel van MULTISTICKER.
Multisticker op alle vlakken de beste
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Multisticker tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde product. Multisticker is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via PostNL. Multisticker is niet aansprakelijk voor transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed. Multisticker is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade van de koper.
Klachten of vragen
Al uw klachten of vragen kunt u kwijt onder het contactformulier. U kunt ook mailen naar “info@multisticker.nl“.
Privacy
Multisticker geeft nooit persoonsgegevens aan derden door zonder toestemming van de klant. Multisticker gebruikt de gegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.
Toepasselijk recht/geschillen
Op alle overeenkomsten met Multisticker is Nederlands recht van toepassing.
Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die MULTISTICKER aan haar site besteedt, is het mogelijk dat er onvolledige of onjuiste informatie over producten, diensten en dergelijke gepubliceerd is of wordt. MULTISTICKER sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is MULTISTICKER niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die met behulp van de site is verkregen.

Bezoekers mogen de op de site weergegeven informatie zoals de teksten en afbeeldingen niet openbaar maken en/of verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, zonder vooraf verkregen toestemming van MULTISTICKER. Alle aangeboden producten zijn uniek en auteursrechtelijk beschermd.